Beheer en onderhoud

Het goed onderhouden van een gebouw is een doorlopend proces. Er zullen continue aanpassingen cq. wijzigingen plaatsvinden welke de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen en de brandcompartimenteringen niet altijd ten goede komen.

Op basis van vele jaren ervaring weten de medewerkers van Fire and Safety Solutions dat de bouwkundige brandscheidingen met regelmaat gebreken vertonen die vaak worden veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabel en/ of leidingdoorvoer is immers zo aangebracht. Middels het brede scala van  diensten welke Fire and Safety Solutions u kan bieden heeft u één aanspreekpunt voor uw complete dossier inzake bouwkundige brandveiligheid.

Controle-, onderhoud- & beheer van bouwkundige brandscheidingen en compartimenteringen

Om er zorg voor te dragen dat de (brand)veiligheid van uzelf, uw medewerkers en eventuele bezoekers niet in het gevaar komt is het van groot belang om de controle, het onderhoud en het beheer van uw bouwkundige brandscheidingen goed te organiseren. Tevens is een adequate controle, het onderhoud en beheer van bouwkundige brandscheidingen in het Bouwbesluit geregeld in artikel 1.16, lid 1- & 2, Zorgplicht:

Artikel 1.16

Lid 1

Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in dit besluit:

Functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften Wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel   voortduurt.

Lid 2

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Beheerstool

Aan de hand van het digitale logboek m.b.t. de brandwerende scheidingen welke u heeft ontvangen nadat Fire and Safety Solutions werkzaamheden voor u heeft verricht, kunnen wij in goed overleg met u de frequentie bepalen voor het uitvoeren van een periodieke inspectie en het verrichten van eventueel onderhoud aan uw brandwerende scheidingen. Wij ontzorgen u totaal vanaf de met u afgesproken periodieke inspectie tot aan het onderhouden van uw bouwkundige brandscheidingen. Uiteraard behoort het beheer van de digitale logboeken, overzichtstekeningen en garantiecertificaten ook tot onze dienstverlening.

Risicoanalyse

Op basis van een eenvoudige risicoanalyse en het bepalen van de mutatiegraad in uw gebouw kan er bepaald worden dat gebouwen, delen van gebouwen en/ of specifieke gebruiksfuncties extra aandacht nodig hebben. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de technische schachten, technische ruimtes en data- en serverruimtes. Uiteraard wordt ook gekeken naar de continuïteit van uw bedrijfsprocessen. In overleg met u bepalen wij dan de frequentie van de periodieke controle.

Nog niet in het bezit van een logboek?

Op basis van artikel 1.16 uit het Bouwbesluit dient u als gebouweigenaar en/of beheerder te kunnen aantonen dat u het onderhoud- & beheer van de brandwerende scheidingen adequaat heeft georganiseerd. Het aanleggen van een (digitaal) logboek is een correcte wijze om aan te tonen dat u aan de zorgplicht voldoet.

Kwaliteitsverklaring

Nadat wij de periodieke controleronde hebben uitgevoerd en de eventuele onvolkomenheden hebben herstelt zorgen wij dat u beschikt over een up to date digitaal logboek en tekeningen. Eventueel wordt er een garantieverklaring afgegeven op de applicatie van de toegepaste brandwerende materialen. Op basis van deze werkwijze voldoet u volledig aan de zorgplicht voor de brandwerende scheidingen in uw gebouw.

Contact

Voor meer informatie over inspectie, onderhoud en beheer van uw brandwerende scheidingen of het inplannen van herstel- of onderhoudswerkzaamheden kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0181-375695 of via info@fassolutions.nl

Direct een afspraak? Dat kan! +31 (0)10 313 24 98
Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in!